Frysk Sjongers Gala (CD)

Uitgegeven in 2018.

 1. Lit ús foar jim sjonge
 2. Bêst Genôch
 3. As it myn tiid is
 4. Twa Fryske sjongeressen
 5. Genietsje fan dizze dei
 6. Ien pak rein
 7. Leafde en lok
 8. Trynke fan Piaam
 9. Gjin spyt
 10. It paad werom
 11. Griemmank âlde Fryske ferskes
 12. In part fan dy
 13. Fannacht hie ik in frjemde dream
 14. Griemmank Fryske hits
 15. Fryske Folksliet

Bestel nu