Timmermantsjoender (CD)

Uitgegeven in 1996.

 1. Brêgewipper shanty
 2. Mem har pop
 3. Reflektearjende Ruerd
 4. Timmermantsjoender
 5. Pake syn wein
 6. Dykskiep
 7. Mercedes Benz
 8. Weagen
 9. Beppe
 10. Keatsbal
 11. Bêst genôch
 12. Pleatsen yn'e brân
 13. De Cocktailpolka
 14. It wiif fan skele Jan
 15. Blyn
 16. Al myn gelok
 17. Wite fûgel